ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η  εταιρία με την επωνυμία AΦΟΙ ΜΕΡΕΜΕΤΣΑΚΗ ΟΕ (εφεξής, «η Εταιρία») συνιστά τον διανομέα στην Ελλάδα των οχημάτων YAMAHA. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πότε και το γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε και τέλος, αν και υπό ποιες προϋποθέσεις τα γνωστοποιήσουμε σε τρίτα πρόσωπα.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η Εταιρία μας, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και διατηρεί στοιχεία που οικειοθελώς μας δίνετε, καθώς και στοιχεία που αποκτά από τρίτους και είναι απολύτως απαραίτητα για τις συναλλαγές μας. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν σας πωλούμε κάποιο όχημα ή εξαρτήματα ή ανταλλακτικά ή άλλα προϊόντα εμπορίας της Εταιρίας μας, όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες μετά την πώληση λ.χ. επισκευής/συντήρησης των οχημάτων σας, κατά τον εκτελωνισμό οχημάτων σας, όταν προβαίνετε σε δοκιμαστική χρήση των οχημάτων της Εταιρίας μας (test–rides, test–drives), όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με σκοπό την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας, όταν συνεργάζεστε με την Εταιρία στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας, όταν συμμετέχετε ως μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρίας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή άλλους ιστότοπους προσβάσιμους μέσω του ιστότοπού μας, όταν εγγράφεστε σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε ιστότοπό μας ή/και σε κινητές μας εφαρμογές (apps), όταν ζητάτε να λάβετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες της Εταιρίας μας (Newsletter), όταν γίνεστε μέλος ή σχολιάζετε τους λογαριασμούς της Εταίρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), όταν συμμετέχετε σε έρευνα ή διαγωνισμό που διοργανώνει η Εταιρία μας και όταν υποβάλλετε αιτήματα, παράπονα, σχόλια, κριτικές ή επικοινωνείτε μαζί μας.

Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε τις εξής κατηγορίες στοιχείων:

-Προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία αδειών οδήγησης, Δ.Α.Τ., Α.Φ.Μ., την εικόνα σας (φωτογραφία), ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης που τυχόν, κατά περίπτωση, απαιτούνται για να αποδείξετε την ηλικία ή την ταυτότητά σας, όπου το προβλέπει ο νόμος

-Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση τόπου αποστολής και παράδοσης των προϊόντων σας, τηλέφωνο οικίας, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, κινητό τηλέφωνο, fax, e–mail

– Αριθμός κυκλοφορίας και πλαισίου οχημάτων

– Στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

– Μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία (μόνο στις περιπτώσεις που υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας στην Εταιρία)

Ενδεχομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σας ζητηθούν και άλλες πληροφορίες ή λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένη συναλλαγή που πρέπει να εκτελεσθεί. Επί παραδείγματι, είναι δυνατόν, να σας ζητηθούν φορολογικές πληροφορίες ή έντυπα σε περίπτωση αγοράς οχήματος εμπορίας της Eταιρίας μας με παρακράτηση κυριότητας ή σε άλλες περιπτώσεις, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης κ.ο.κ., στοιχεία διπλωματικής ταυτότητας, βεβαιώσεις σπουδών ή στράτευσης των προστατευόμενων μελών σας, αν και εφόσον η Εταιρία μας εμπλακεί στις εν λόγω σχετικές διαδικασίες. Τέλος, είναι δυνατόν να σας ζητηθούν και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, σε περιπτώσεις που η φορολογική ή/και τελωνειακή νομοθεσία το απαιτεί για την επεξεργασία των οποίων θα έχετε προηγουμένως αναλυτικά ενημερωθεί και παράσχει την συγκατάθεσή σας.

Γ. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεομένων είναι, κατά περίπτωση:

α) Η εκπλήρωση συμβατικών και προσυμβατικών υποχρεώσεων. Είναι αναγκαίο να δηλώνετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την προετοιμασία και διεκπεραίωση της μεταξύ μας εμπορικής σχέσης. Χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν είμαστε σε θέση να επεξεργαζόμαστε το εκάστοτε αίτημά σας ή και να εκτελούμε τη μεταξύ μας σύμβαση.

β) Η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας ή λόγοι δημοσίου συμφέροντος Εάν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν μας παρασχεθούν, δεν θα μπορούμε να επεξεργαστούμε ενδεχομένως το αίτημά σας ή να συμμορφωθούμε με αυτές τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.

γ) Η διασφάλιση έννομων συμφερόντων της Εταιρίας ή τρίτων. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλετε να παρέχετε δεδομένα για τον σκοπό αυτό, θα σας το επισημαίνουμε ρητά. Εάν δεν μας παρασχεθούν, δεν θα μπορούμε να επεξεργαστούμε ενδεχομένως το αίτημά σας ή να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες σας.

δ) Η συγκατάθεσή σας. Αν έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς, οι σκοποί προκύπτουν από το αντίστοιχο περιεχόμενο αυτής της συγκατάθεσης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλετε να παρέχετε δεδομένα για τον σκοπό αυτό, θα σας το επισημαίνουμε ρητά. Εάν δεν μας παρασχεθούν, δεν θα μπορούμε να συμμορφωθούμε με την επιθυμία σας, όπως αυτή περιλαμβάνεται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκλησής της.

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε σε παιδιά να εγγράφονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας (apps) όταν είναι κάτω από 16 ετών. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα για τα παιδιά που συμμετέχουν στις εμπειρίες και τις εκδηλώσεις μας.

Δ. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 1. Εκτέλεση των συναλλαγών της Εταιρίας

α) για επικοινωνία σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής, όπως για την σύνταξη/επεξεργασία/υποβολή προσφορών, την διεκπεραίωση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί, την εκτέλεση/παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, την επιβεβαίωση των στοιχείων σας και ταυτοποίηση σας σε κάθε αναγκαία περίπτωση την παραλαβή τυχόν δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού, την απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα/ερωτήματα που μας θέτετε

β) για την είσπραξη του τιμήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και την έκδοση των εκ του νόμου προβλεπόμενων παραστατικών

γ) για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών

δ) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Εταιρίας σε εποπτικές αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής

ε) για τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακρίβειας των δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής

στ) για την επικοινωνία σε περίπτωση υφιστάμενου κινδύνου σχετικά με κάποιο όχημα ή οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα έχει εισάγει η Εταιρία μας

 1. Σύνταξη κι εκπόνηση εσωτερικών μελετών κι εκθέσεων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο ερευνών αγοράς κι εκπόνησης μελετών και γενικών εκθέσεων που μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, να ενημερωνόμαστε για την εμπειρία σας και να κατανοούμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Η επεξεργασία επιτρέπει επιπλέον στην Εταιρία να διαφυλάττει την ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών και τη συμμόρφωση προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της παροχής εγγυήσεων και ασφαλιστικής κάλυψης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας κι εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασής μας. Ειδικά στο πλαίσιο της παροχής εγγύησης είναι πιθανόν να διαβιβάζουμε τα απαραίτητα για την παροχή εγγύησης προσωπικά δεδομένα σας [όνομα, επώνυμο, όνομα, επώνυμο, φύλο, διεύθυνση, σκοπός χρήσης (ιδιωτικό, επαγγελματικό, ή προς ενοικίαση), Α.Φ.Μ., τηλέφωνο επικοινωνίας] στις κατασκευάστριες εταιρίες των προϊόντων που εμπορευόμαστε αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παροχής εγγύησης.

 1. Προώθηση-Διαφήμιση- Διαμόρφωση προφίλ πελάτη

Επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά και σας παρέχουμε πληροφορίες για προσφορές και προϊόντα της εταιρίας μας, κατόπιν προηγούμενης μεταξύ μας συναλλαγής. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ή όχι τέτοιου είδους επικοινωνίες. Εφόσον έχει παρασχεθεί η συγκατάθεσή σας, η Εταιρία δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους παρακάτω επιπλέον σκοπούς:

α) για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

β) για διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας ή/και ανάλυσης

γ) για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες

Ε. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

α) υπάλληλοι της Εταιρίας, συνδεδεμένες εταιρίες και συνεργαζόμενες εταιρίες, όπως οι κατασκευάστριες εταιρίες των προϊόντων που εμπορευόμαστε για σκοπούς εγγύησης ή για περιπτώσεις ελαττωμάτων των προϊόντων αυτών, εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς τηλεπικοινωνιών, τεχνικής υποστήριξης, διαφήμισης, εκτύπωσης κ.λπ.

β) εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας, όπως εκτελωνιστές, νομικοί, ασφαλιστικοί και λοιποί σύμβουλοι, στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών

γ) συνεργάτες και εν γένει πάροχοι υπηρεσιών, στους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα, για τη διεκπεραίωση αιτήματος ή και για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς ή για τη διασφάλιση έννομων συμφερόντων, όπως, για παράδειγμα πιστωτικά ιδρύματα, πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών ή ανάλογων υπηρεσιών

δ) δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές όπως εισαγγελίες, δικαστήρια ή φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους οποίους οφείλουμε να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα βάσει αναγκαστικών νομικών διατάξεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

Πέραν των ανωτέρω προσώπων, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα γνωστοποιούνται περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα.

 1. Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους συνεργάτες μας, η Εταιρία θα διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.
 2. Πρόσβαση στα στοιχεία σας δύνανται, κατά περίπτωση, να έχουν οι εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας (π.χ. διανομείς της Εταιρίας) καθώς και οι κατασκευάστριες εταιρίες των προϊόντων που εμπορευόμαστε. Τα στοιχεία σας γνωστοποιούνται στα ως άνω πρόσωπα εφόσον η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την ορθή εκπλήρωση της συναλλαγής και προκειμένου να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων από τους συνεργάτες μας υπηρεσιών.
 3. Επιπλέον, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε αυτήν την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας και σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή και στα εν γένει μεταξύ μας συμβατικά έγγραφα ή –εφόσον έχει χορηγηθεί η συγκατάθεσή σας– όσο δεν ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας. Περαιτέρω αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εντός του απαιτούμενου πλαισίου των εμπορικών και φορολογικών υποχρεώσεων διατήρησής τους. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν ξεπερνάει τα είκοσι (20) έτη. Μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται. Ειδικότερα, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αμέσως όταν αίρεται η νομική βάση επεξεργασίας τους, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό προετοιμασίας και εκτέλεσης σύμβασης και εφόσον δεν υφίσταται άλλη νομική βάση, σε περίπτωση αντίρρησης εκ μέρους σας, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία τους επιτρέπεται σύμφωνα με σχετικές νόμιμες διατάξεις, εάν υποχρεούμεθα να το πράξουμε για άλλους νόμιμους λόγους και σε κάθε περίπτωση μετά από είκοσι (20) έτη. Ενδέχεται κατ’ εξαίρεση να διατηρήσουμε για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών κάποια προσωπικά δεδομένα για σκοπούς ασφάλειας σας και τυχόν ανάκλησης προϊόντων εμπορίας της Εταιρίας μας, τα οποία αγοράσατε. Επισημαίνεται ειδικώς, ότι τα βιογραφικά σημειώματα που τυχόν μας αποστέλλετε με σκοπό την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας στην Εταιρία διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την αποστολή τους στην Εταιρία, οπότε και διαγράφονται.

Σε περιπτώσεις που η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους ανωτέρω σκοπούς.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Ζ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με νομοθεσία το νόμο για την προστασία έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε δικαίωμα:

 1. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα μπορείτε να λάβετε πληροφορίες αναφορικά με ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποστέλλονται, την προγραμματισμένη περίοδο διατήρησής τους και την προέλευσή τους.
 2. Να προβάλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας καθώς και να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την Εταιρία ή να ζητήσετε από την Εταιρία την απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 3. Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.
 4. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.
 5. Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα κατόπιν της συγκατάθεσής σας. Στην περίπτωση αυτή θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία υπέχει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Θ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές θα σας κοινοποιούνται μέσω email ή ειδοποίησης στον ιστότοπό μας.